Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Competenties

De trainingen en workshops van Quanta NpM combineren theorie en praktijk. Telkens worden theorieën, modellen en technieken verbonden met de situaties en ervaringen van de deelnemers. Alle trainingen en workshops bieden praktijksimulaties, praktische opdrachten en oefeningen.

Alle trainingen en workshops zijn beschikbaar in een één- of meerdaagse variant en worden alleen in company verzorgd. Zo kunnen wij maatwerk leveren en optimaal afstemmen op de situatie, wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.

Doorbraakreflectie

Een van de vaker voorkomende redenen waarom het niet lukt om passend onderwijs te realiseren voor een kind, is dat emoties in de weg staan van een effectieve aanpak. Emoties kunnen er de oorzaak van zijn dat professionals of dit kind en deze ouders, vastlopen in ineffectief gedrag en doelloze communicatie. Wat kunnen onderwijsprofessionals doen om te voorkomen dat eigen emoties, die van collega's en de andere partners in het integrale team of van kinderen en ouders, in de weg staan van passend onderwijs? Quanta NpM ontwikkelde hiervoor de methodiek van de doorbraakreflectie. Gebaseerd op vijftien jaar ervaring met het herstellen van communicatie en samenwerking in vastgelopen of geëscaleerde situaties. Flyer

Van kernwaarden naar resultaat

Visie, missie en kernwaarden verwoorden de bestaansreden of het 'waarom' van een organisatie. Zij fungeren als kompas en stimulans voor het team en als belofte voor samenleving en doelgroep. Tenminste, wanneer visie, missie en kernwaarden aansluiten op de zingevende overtuigingen en waarden van alle teamleden én tot uiting komen in hun dagelijkse gedrag. Pas dan bundelen visie, missie en kernwaarden alle krachten in het realiseren van de gewilde resultaten voor samenleving, doelgroepen en organisatie. Wat is er voor nodig om deze verbindingen duurzaam tot stand te brengen? Hoe dit voor elkaar te krijgen? Flyer

Professioneel groeien door te leren uit ervaringen

Professionals beschikken door hun opleiding van meet af aan over een visie op hun vak en kennis van de belangrijkste methodieken en instrumenten. Ook beheersen zij de bij hun vak horende rollen en vaardigheden. Na hun opleiding leren professionals verder uit hun ervaringen. Al werkend en ervarend ontwikkelen zij onder meer het vermogen om antwoorden en oplossingen te bieden 'op individuele maat' in steeds complexere en unieke situaties. Lerend uit hun ervaringen worden professionals vakmensen. Hierdoor groeit hun effectiviteit en weten zij meer en betere resultaten te bereiken voor samenleving en doelgroep. In deze training leren teams dit leerproces te organiseren en de kernprincipes toe te passen. Flyer

Bevrijdende strategieën in publieke markten

Hoe om te gaan met een markt die in de weg staat van de maatschappelijke functie, de professionele visie, missie en waarden, of de persoonlijke motivatie en betrokkenheid van het team? Met vier strategieën kunnen overheden en andere publieke organisaties de markt, of hun relatie met de markt, veranderen. Voor een duurzame toekomst van de maatschappelijke functie en de voor doelgroepen gewilde resultaten. Flyer 

Communiceren onder Corona hoogspanning

Professionals werkzaam in het openbaar bestuur en het publieke domein, hebben door de komst van Corona meer dan ooit te maken met communicatie die onder druk staat. Meer dan in 'het oude normaal' zijn de lontjes korter en lopen gesprekken sneller en erger uit de hand. In deze training leren de deelnemers wat communiceren onder Corona hoogspanning anders maakt dan een doorsnee slecht nieuws gesprek, omgaan met weerstanden, of een conflict. Hoe hiermee om te gaan?  Flyer 

Weerstand als hoeksteen van samenwerking

In deze training staat centraal de door Quanta NpM ontwikkelde methode die van weerstand een stimulans maakt om tot een sterkere relatie en doelgerichtere samenwerking te komen. Deze methode is ons antwoord op de in onze praktijk vaakst gestelde vraag: 'Hoe om te gaan met weerstanden en dwarsliggers?'. In deze training maken de deelnemers kennis met de vijf pijlers van deze in de praktijk ontwikkelde en getoetste methode en leren zij deze toepassen.

De kracht van authentieke professionaliteit

Deze training biedt concrete handreikingen aan teams die meer impact willen in de Nederlandse samenleving als geheel, of voor specifieke doelgroepen. Deze teams leren hoe authentieke professionaliteit hen helpt om meer en duurzamere resultaten te boeken. Zij krijgen de tools in handen om de eigen authentieke professionaliteit te versterken. 

De kracht van multidisciplinaire teams

Hoe passend leren, veilig en gezond opgroeien en meedoen naar vermogen van kinderen en jeugdigen, te realiseren in complexe situaties waarin dit allesbehalve vanzelfsprekend is? Situaties waarin multidisciplinaire, integraal samenwerkende teams nodig zijn om tot effectieve oplossingen te komen. Deze training is er voor de participanten van deze teams.

De kracht van authentieke, zelfbewuste teams

Deze training biedt managers concrete handreikingen om de eigen authentieke, zelfbewuste professionaliteit te versterken en hun team te begeleiden in dit proces van verdieping van vakmanschap. Zij leren hoe zelfbewuste, authentieke professionaliteit hen en hun team helpt om meer en duurzamere resultaten te boeken. En zo meer impact te hebben in de Nederlandse samenleving als geheel, of voor specifieke doelgroepen. 

Sociaal ondernemerschap

Organisaties die aan het begin staan van sociaal ondernemerschap krijgen concrete handreikingen voor de ontwikkeling en implementatie. Welke wijze van sociaal ondernemen past het beste bij uw organisatie en uw maatschappelijke functie en missie? En hoe operationaliseert u de verschillende rollen van de strateeg, verkenner, verkoper, relatiebeheerder, coördinator, partner, concurrent, schatbewaarder en specialist?

Vitaal vakmanschap

Teams leren hoe zij door authentiek, waarden gedreven vakmanschap meer resultaten kunnen boeken voor samenleving en doelgroepen. Zij leren hoe zij authentieke professionaliteit kunnen ontwikkelen en tot een scheppende en verbindende kracht maken.

Multidisciplinaire of integrale samenwerking

Hoe brengen wij multidisciplinaire of integrale samenwerking tot stand? Wat is er voor nodig om de kracht en kwaliteit van het multidisciplinaire netwerk te ontwikkelen? Hoe versterken wij de betrokkenheid en inzet van alle partijen die nodig zijn? Wat kunnen wij doen om de acceptatie te bevorderen van oplossingen en te bewandelen wegen?

Regisseren van netwerken

Regie is een belangrijke voorwaarde voor effectieve samenwerking. Wat is regie? Hoe brengen wij deze duurzaam tot stand?

Effectief adviseren

U krijgt handvatten aangereikt die uw effectiviteit als adviseur vergroten. De nadruk ligt op het toepassen van de verschillende adviesstijlen.

Overtuigen en activeren

Hoe overtuigt u vanuit uw betrokkenheid en inzet, anderen om met u in zee te gaan? Hoe "verkoopt" u uzelf, uw dienstverlening en uw organisatie?

Resultaatgericht communiceren

U ontwikkelt inzicht in de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van persoonlijke communicatie. Hoe beïnvloedt u deze factoren? Hoe krijgt en houdt u de regie?

Maak uw ondernemingsplan

Welke koers vaart uw organisatie de komende jaren? Wat wordt uw beleid op de vier ondernemingsgebieden markt, mensen, productie en geld? U beschrijft het in uw ondernemingsplan. Hoe komt u tot zo'n plan?

Maak uw marketingplan

Wat doet u de komende jaren om het gebruik te stimuleren van uw dienstverlening, door bestaande en nieuwe doelgroepen? Hoe komt u tot een enthousiast ontvangen nieuw aanbod als antwoord op actuele vragen in de samenleving of van uw doelgroepen? Wat doet u als niemand op uw dienstverlening lijkt te zitten wachten? Hoe lastig bereikbare doelgroepen te benaderen? Hoe schrijft u een marketingplan? 

Positionering

Uw doelgroepen geven de voorkeur aan professionals en organisaties die hun werk goed doen en waarin zij vertrouwen stellen. Hoe komt u tot een positionering en imago die hierop aansluiten?

Communiceren onder druk

Hoe om te gaan met conflicten, bezwaren, klachten en andere weerstanden bij voor u belangrijke relaties? Hoe brengt u slecht nieuws? Wat kunt u doen om ondanks weerstanden, tòch samen verder te kunnen?

Klantgericht handelen

Wat is klantgericht handelen? Hoe kunt u rekening houden met de wensen, behoeften en situatie van klanten, cliënten, patiënten, leerlingen, deelnemers, of...? Hoe komt u tot de vereiste afstemming? Hoe voorkomt u door te schieten in 'klantgezwichtheid', oftewel meer doen voor de klant dan goed voor uzelf is?

Resultaatgericht onderhandelen

U heeft te maken met situaties waarin u en uw gesprekspartners verschillende visies en belangen vertegenwoordigen. U beseft dat u er desondanks goed aan doet om samen op te trekken om gewenste resultaten te boeken. Onderhandelingen zijn nodig om tot een gedeelde visie, een gemeenschappelijke ambitie, of een gezamenlijk plan te komen. Hoe te onderhandelen?