Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Opleiding en Training

Trainingen en workshops

Quanta NpM verzorgt verschillende trainingen en workshops in het kader van ondernemerschap, marktgerichtheid en klantgerichtheid. Altijd ligt de nadruk op de vraag, “hoe doe ik dat in mijn organisatie, met dit team en voor deze doelgroep?”

De trainingen en workshops van Quanta NpM combineren telkens weer theorie en praktijk. Van strategie tot en met telefonisch afspraken maken, van leidinggeven aan verandering tot en met acquireren, van adviseren tot en met klantgericht handelen. Telkens worden beknopt de theorieën, modellen en methodieken geïntroduceerd. Aansluitend ervaren de deelnemers in praktische opdrachten en oefeningen de werking hiervan. Ook worden de benodigde vaardigheden geoefend. Bijvoorkeur wordt gewerkt met de eigen praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

Alle trainingen en workshops zijn beschikbaar in een één- of meerdaagse variant en worden alleen in company verzorgd. Zo kunnen wij maatwerk leveren en de training of workshop maximaal afstemmen op de situatie, wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. De meeste workshops en trainingen kunnen voor 3 doelgroepen worden uitgevoerd:

1. Leidinggevenden, staffunctionarissen, beleidsmedewerkers en projectcoördinatoren
2. Medewerkers die een actieve rol spelen in de dienstverlening en veel persoonlijke externe contacten hebben
3. Administratieve, secretariële en andere ondersteunende medewerkers, met beperkte externe contacten

 

De trainingen en workshops in een notendop

Ondernemende non profit organisaties

Naar een vertaling van ondernemerschap voor uw organisatie en voor uzelf: wat vindt u wenselijk en mogelijk?

Effectief adviseren

Vanuit uw eigen adviespraktijk krijgt u handvatten aangereikt die uw effectiviteit verder vergroten. Met een nadruk op het hanteren van verschillende adviesstijlen.

Acquireren voor professionals

Hoe overtuigt u vanuit uw betrokkenheid en inzet mogelijke klanten om met u in zee te gaan? Hoe “verkoopt” u uzelf, uw dienstverlening en uw organisatie?

Schrijven van offertes

Hoe schrijft u een offerte? Wat kunt u doen om uw voorstel goed uit de verf te laten komen.

Samenwerken

In de dagelijkse praktijk is samenwerking nodig met collega’s, klanten en andere belanghebbenden. Welke rol speelt u als voortrekker van samenwerking? Met in het bijzonder aandacht voor de problematiek van de samenwerking in onsamenhangende netwerken.

Regisseren van netwerken

Regie is een belangrijke voorwaarde voor effectieve samenwerking. Veel dienstverleners in de non profit sector hebben vaak te maken met (onsamenhangende) netwerken van belanghebbenden. Hoe deze te regisseren?

Resultaatgericht communiceren voor dienstverleners

In deze workshop ontwikkelt u inzicht in de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van persoonljke communicatie. Hoe beïnvloedt u deze factoren en verkrijgt en behoudt u de regie van de communicatie?

Een ondernemingsplan voor uw organisatie

Welke koers vaart uw organisatie de komende jaren? Deze koers wordt beschreven in een ondernemingsplan. Hoe komt u tot zo’n plan?

Een marketingplan voor uw doelgroepen

Wat doet u de komende jaren om het gebruik van uw dienstverlening door bestaande en nieuwe doelgroepen, te stimuleren? Een marketingplan schept duidelijkheid. Hoe komt u tot een marketingplan?

Positionering en imago-ontwikkeling

Uw doelgroepen geven de voorkeur aan aanbieders die hun werk goed doen én waaraan een goed imago wordt toegedicht. Hoe komt u tot een goed imago en neemt u de door u gewenste positie in?

Communicatie als laatste strohalm

Hoe om te gaan met bezwaren, klachten en andere weerstanden bij voor u belangrijke relaties? Hoe brengt u slecht nieuws? Wat kunt u doen om ondanks weerstanden, tòch verder te kunnen?

Leidinggeven aan professionals

U geeft leiding aan professionals en wilt uw leiderschap versterken om zo de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. U ziet dit als voorwaarde voor een resultaatgerichte en effectieve organisatie.

Klantgericht handelen

Wat is klantgericht handelen? Hoe kunt u rekening houden met de wensen, behoeften en situatie van klanten? Hoe komt u tot de vereiste afstemming? Zonder door te schieten in ‘klantgezwichtheid’: meer doen voor de klant dan goed voor u is.

Klantgericht telefoneren

De do’s en dont’s van effectief telefoneren. Van ‘gouden telefoonregels’, de opbouw van telefoongesprekken tot en met het voeren van specifieke telefoongesprekken zoals het klachtengesprek of service calls.

Telefonisch afspraken maken

Uw organisatie zoekt toenadering tot een persoon waarmee nog niet eerder in contact werd getreden. U wilt telefonisch een afspraak maken voor een kennismakend gesprek of bijvoorbeeld een acquisitiegesprek. U doet dit voor uzelf of in opdracht van een ander. Hoe krijgt u de gewenste afspraak?

(Resultaatgericht) onderhandelen

Onderhandelen speelt een belangrijke rol in uw werkzaamheden. U voert onderhandelingen met opdrachtgevers of klanten, maar mogelijk ook met andere stakeholders. Het ontwikkelen van onderhandelvaardigheden staat centraal.

Beïnvloeden

Handvatten voor het vergroten van uw vermogen tot zinvolle beïnvloeding. Gericht op het flexibel toepassen van de verschillende beinvloedingsstijlen. Zonder gebruik te hoeven maken van macht, voorzover u daarover beschikt.

Verandermanagement voor managers

Verandering is de komende jaren aan de orde van de dag. Wat kunt u doen om de verander- en innovatiekracht van uw team en uw organisatie te vergroten?

Hoe maak ik een fan van mijn doelgroep?

Welke factoren zijn beslissend voor de kwaliteitsperceptie van de klant? Hoe daarop zicht te krijgen en wat te doen om van klanten fans van uw organisatie en uw dienstverlening te maken?

Integraal ondernemerschap

Ondernemerschap beperkt zich niet tot het doen en laten van uzelf, uw collega’s of uw medewerkers, maar stelt eisen aan uw beleid, de wijze van organiseren, de cultuur, uw collega’s en medewerkers. Wat is er voor nodig om een ondernemende organisatie te worden? Hoe organiseert u ondernemerschap?

Leidinggeven aan projecten

De dienstverlening aan uw klanten wordt uitgevoerd in kleinere of grotere projecten. Hoe effectief leiding te geven aan projecten?