Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Actueel > Formele en informele zorg verbinden

Formele en informele zorg verbinden

 Mantelzorg

In het laatste kwartaal van 2014 startte Quanta NpM een project rondom mantelzorg. De langdurige zorg wordt hervormd. Een van de vele onderdelen van deze verandering betreft de positie en rol van mantelzorgers bij de ondersteuning van mensen in de eigen omgeving. Deze rol wordt groter. Het Ministerie van VWS ontwikkelde beleid dat is gericht op het versterken, verlichten en verbinden van de mantelzorg. Quanta NpM houdt vooral het 'verbinden' bezig. De gedachte hierachter is dat de patiënt of cliënt, de mantelzorger en de formele zorg adequaat verbonden dienen te worden om samen de vereiste zorg en ondersteuning te realiseren.

Gelijkwaardigheid

Dit op basis van gelijkwaardigheid: "De professional zal de mantelzorger...als gelijkwaardige partner in ondersteuning en zorg moeten zien". Want: "Mantelzorgers weten namelijk vaak beter dan de zorgverlener hoe hun naaste het beste geholpen kan worden" (beide citaten uit 'Versterken, verlichten en verbinden', brief van staatssecretaris drs. M.J. van Rijn aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 20 juli 2013). Het gaat er om dat formele en informele zorg en ondersteuning optimaal zijn verbonden om tot een samenhangend en integraal pakket van zorg en ondersteuning te komen. Dit gaat om meer dan het verlenen van hand en spandiensten in zorg en ondersteuning. De mantelzorger krijgt ook een inbreng bij het beantwoorden van de vraag welke zorg en ondersteuning nodig zijn, zo is de ambitie.

Wat is nodig?

Om de gewenste gelijkwaardige samenwerking tot stand te kunnen brengen is heel wat nodig. Met dit project wil Quanta NpM er aan bijdragen dat deze daadwerkelijk tot stand komt. Inmiddels ging het project van start met een verkennende literatuurstudie en enkele oriënterende gesprekken. Op basis hiervan is in januari een positioning paper geschreven met daarin de voorlopig belangrijkste conclusies en hun gevolgen voor het project. In de komende maanden wordt deze verkenning voortgezet. Het is de ambitie om op basis van de resultaten hiervan, in de tweede helft van 2015 van start te gaan met een proef in een of enkele gemeenten.


<< Terug naar nieuwsoverzicht