Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Online test > Routeplanner voor de klant- en marktgerichte organisatie

Wat is de stand van zaken binnen uw organisatie?

Met dit diagnose instrument kunt u bepalen hoe het binnen uw organisatie is gesteld met de ontwikkeling van klant- en marktgerichtheid. U kunt de resultaten daarnaast gebruiken om vast te stellen wat de gewenste veranderroute is. 

Hoe gaat u te werk?

Stap 1

De hier gebruikte verkorte versie van het diagnose instrument bestaat uit 30 uitspraken. Elke uitspraak beschrijft een voorwaarde die dient te worden gerealiseerd om een non profit organisatie klant- en marktgericht te maken. In deze eerste stap brengt u in kaart in welke mate in uw organisatie de verschillende voorwaarden zijn gerealiseerd. Een score van ‘0' wil zeggen ‘aan deze voorwaarde wordt in het geheel niet voldaan’. Een score van ‘10' wil zeggen ‘aan deze voorwaarde wordt helemaal voldaan’. Tussenliggende beoordelingen geven gradaties aan in termen van ‘deels wel/deels niet’.  

Stap 2

De 30 uitspraken hebben betrekking op de negen cellen van de organisatiematrix van Peter Camp. Een extra groep uitspraken gaat over de vraag hoe uw organisatie omgaat met veranderingen. De uitspraken staan niet per soort bij elkaar maar ‘zijn geschud als een dek kaarten’. Het programma berekent de scores. Deze worden vervolgens gepresenteerd in de scoretabel en in een webdiagram. Dit alles gebeurt automatisch, u hoeft daarvoor niets te doen.  

Stap 3

Dan bekijkt u de resultaten. De organisatievoorwaarden met de laagste scores verdienen de hoogste prioriteit. Maar let u vooral ook op de onderlinge samenhang van de aangrijpingspunten! De verschillende aangrijpingspunten beïnvloeden elkaar in sterke mate. Het is daarom nodig om een volgorde aan te brengen tussen de verschillende niet gerealiseerde voorwaarden. Dit vanuit de afweging ‘als ik dit wil bereiken moet eerst dat veranderen’. 

Stap 4

De scores en de door u gesignaleerde samenhangen leiden tot een marsroute door de matrix. U kent prioriteit toe aan de voorwaarden met de laagste scores en de nog niet of onvoldoende gerealiseerde voorwaarden die hierop een negatief effect hebben. Zo komt u tot een concrete beschrijving van het veranderingsproces dat nodig is. 

Stap 5

U koppelt een tijdspad aan de marsroute. Daarnaast bepaalt u wie de verantwoordelijkheid draagt voor de route als geheel en voor elk van de afzonderlijke stappen.